Artikel 1. Definities
1.     Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.
2.     Onder opdracht wordt verstaan het verzoek van de opdrachtgever aan Goals Arbeidsmarketing BV om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.
3.     Onder werkzaamheden wordt verstaan al hetgeen Goals Arbeidsmarketing BV ten behoeve van de opdrachtgever, binnen het kader van de door deze met het oog op diens belangen verstrekte opdrachten, maakt en/of onderneemt.
4.     Onder offerte wordt verstaan de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.

Artikel 2. Afwijkende voorwaarden
1.     Deze voorwaarden gelden voor alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Goals Arbeidsmarketing BV, tenzij zij geheel dan wel gedeeltelijk uitdrukkelijk schriftelijk niet van toepassing zijn verklaard, dan wel slechts van toepassing zijn verklaard voorzover niet strijdig met de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen opdrachtgever en Goals Arbeidsmarketing BV.

Artikel 3. Offertes en opdrachtbevestigingen
1.     Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte zelf anders is vermeld.
2.     De offerte/opdrachtbevestiging vermeldt hetgeen door Goals Arbeidsmarketing BV zal worden uitgevoerd en welke kosten hieraan voor u als opdrachtgever verbonden zijn. Voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van een offerte/opdrachtbevestiging voordoen, zal de Goals Arbeidsmarketing BV de opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten.
3.     Overschrijdingen van offertes/opdrachtbevestigingen tot 10% worden als begrotingsrisico door de opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.
4.     Overschrijdingen van offertes als gevolg van verkoopcondities van leveranciers en andere door Goals Arbeidsmarketing BV ingeschakelde derden, gelden niet als overschrijding, ook niet als die voorwaarden niet apart in een offerte/opdrachtbevestiging zijn opgenomen.
5.     Wijziging, beëindiging of intrekking van de door opdrachtgever verstrekte opdracht, zowel voor aanvang als tijdens uitvoering ervan, kan slechts plaatsvinden in onderling overleg en na het bereiken van overeenstemming tussen Goals Arbeidsmarketing BV en opdrachtgever over vergoeding op reeds gemaakte kosten en investeringen en moet schriftelijk worden bevestigd.
6.     Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door de Goals Arbeidsmarketing BV buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 4. Prijzen en betalingen
1.     Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele verzend-, transport- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.     Goals Arbeidsmarketing BV is gerechtigd om prijswijzigingen die zijn opgetreden nadat offerte is gedaan met de opdrachtgever te verrekenen.
3.     Alle betalingen dienen op een door de Goals Arbeidsmarketing BV aan te wijzen rekening te geschieden.

Artikel 5. Inschakeling derden
1.     Indien zulks naar het oordeel van Goals Arbeidsmarketing BV redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van een opdracht, dan wel uit de aard van een opdracht voortvloeit, is de Goals Arbeidsmarketing BV gerechtigd om namens en voor rekening van de opdrachtgever derden opdracht tot levering of anderszins ter beschikking stelling van goederen en/of diensten te geven.

Artikel 6. Betalingstermijn
1.     Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, te geschieden binnen de in de factuur aangegeven termijn en bij gebreke van een dergelijke termijn binnen 14 dagen na factuurdatum. Opdrachtgever is niet gerechtigd deze facturen met welke vordering dan ook te verrekenen, te compenseren of de betaling van de facturen op te schorten.
2.     Goals Arbeidsmarketing BV draagt zorg voor tijdige facturering.
3.     Commercialproductie- en (ether)mediakosten dienen door Goals Arbeidsmarketing BV van de opdrachtgever te zijn ontvangen voor het tijdstip, waarop de Goals Arbeidsmarketing BV tot betaling van deze kosten verplicht is.
4.     Goals Arbeidsmarketing BV is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie(s), gerechtigd tot zekerheid voor de betaling een door hem geaccordeerde bankgarantie van de opdrachtgever te verlangen.
5.     Indien de opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn aan zijn betalingsverplichting jegens Goals Arbeidsmarketing BV voldoet, is hij – zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling vereist is – rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de dag, waarop de factuur betaald had moeten zijn. Deze rente bedraagt voor elke maand (of gedeelte daarvan) van de overschrijding van de betaaltermijn een twaalfde gedeelte van het op het moment van facturering geldende promessedisconto plus 2%.
6.     Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever; als bewijs van de verschuldigdheid van deze kosten is voldoende overlegging van de desbetreffende facturen; deze kosten worden op minimaal 15% van het betrokken factuurbedrag gefixeerd en zullen ten minste € 200,- per vordering bedragen.
7.     Indien de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van uw bedrijf, alsmede wanneer uw vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Goals Arbeidsmarketing BV het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling door middel van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te beëindigen, één en ander naar haar keuze en steeds met het behoud van enig haar toekomend recht tot vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 7. Levertijden
1.     De opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, neemt Goals Arbeidsmarketing BV ten aanzien van de afgesproken levertijden geen enkele garantie op zich en geeft niet-tijdige levering de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting jegens Goals Arbeidsmarketing BV.

Artikel 8. Zorgplicht
1.     Goals Arbeidsmarketing BV zal bij het verrichten van de werkzaamheden voor de opdrachtgever de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van de opdrachtgever in acht nemen.
2.     Tevens draagt Goals Arbeidsmarketing BV zorg voor de geheimhouding van alle door de opdrachtgever in het kader van de opdracht aan Goals Arbeidsmarketing BV ter beschikking gestelde gegevens en informatie.

Artikel 9. Aansprakelijkheid en vrijwaring derden
1.     De aansprakelijkheid voor werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, die Goals Arbeidsmarketing BV aan een derde heeft opgedragen, is beperkt tot zover als de derde Goals Arbeidsmarketing BV effectief vrijwaart. Goals Arbeidsmarketing BV zal al hetgeen doen, respectievelijk de opdrachtgever alle medewerking verlenen die van hem gevergd kan worden om in voorkomend geval een zo hoog mogelijke schadevergoeding van de betrokken derde te verkrijgen.
2.     De opdrachtgever vrijwaart Goals Arbeidsmarketing BV tegen alle schadeaanspraken van derden ter zake van de juistheid en de feitelijke inhoud van in opdracht van de opdrachtgever vervaardigde communicatie-uitingen en andere materialen, die aan hem zijn voorgelegd. Een en ander laat uiteraard onverlet de zorgplicht van Goals Arbeidsmarketing BV ex artikel 8 van deze voorwaarden.

Artikel 10. Exoneratie
1.    Gezien de aard van de door Goals Arbeidsmarketing BV te verrichten werkzaamhe­den, waarbij tevens de betrokkenheid van de opdrachtgever zelve voorop staat, kan Goals Arbeidsmarketing BV slechts beperkte slaag garantie geven alleen voort­vloeiend uit de door haar uitge­voerde opdracht. De opdrachtgever kan reke­nen op grote inzet van Goals Arbeidsmarketing BV en persoonlijke aandacht van alle ingeschakelde interne en externe medewerkers en betrokkenen.
2.     Goals Arbeidsmarketing BV is in verband met de uitvoering van haar werkzaamheden nimmer gehouden tot betaling van enige vervangende, aanvullende of andere schadevergoeding, behoudens indien en in zoverre de geleden schade door opzet of grove schuld van Goals Arbeidsmarketing BV of haar eigen werknemers is toegebracht. Aansprakelijkheid van Goals Arbeidsmarketing BV voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade is behoudens opzet van Goals Arbeidsmarketing BV zelf echter steeds uitgesloten.
3.     Goals Arbeidsmarketing BV is gerechtigd werkzaamheden en/of leveranties uit te besteden aan derden. In een dergelijke situatie is Goals Arbeidsmarketing BV jegens opdrachtgever niet tot meer gehouden dan waar­toe deze derden jegens Goals Arbeidsmarketing BV gehouden en aansprakelijk zijn.

Artikel 11. Geheimhouding
1.     Zowel in de voorbereidingsfase, voorafgaande aan een door Goals Arbeidsmarketing BV uit te brengen offerte of het verstrekken van de opdracht door de opdrachtgever, als tijdens de uitvoering van de opdracht zal door Goals Arbeidsmarketing BV aan de opdrachtgever de nodige informa­tie worden ver­schaft aangaande ideeën voor onderzoek, uitvoering, vormgeving, trainingen, alles samenhan­gend met de door u als klant verstrekte opdracht.
De opdrachtgever is tot geheimhouding van bovenstaande informatie gehouden. In het bijzonder geldt dit voor alle ontwerpen en knowhow als door Goals Arbeidsmarketing BV in het kader van de uitvoering van de op­dracht aan opdrachtgever verstrekt. Opdrachtgever mag dit niet voor andere doeleinden ge­bruiken, noch aan andere personen buiten uw bedrijf ter hand stellen. Dit geldt zowel in de voorberei­dingsfase als tijdens de uitvoering van de opdracht als na voltooiing van de op­dracht, alsook indien na de voorbereidingsfase geen opdracht wordt verstrekt.

Artikel 12. Intellectuele eigendom
1.     Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom rustend op door Goals Arbeidsmarketing BV ten behoeve van opdrachtgever te vervaardigen voorstellen en uitgevoerde werkzaamheden komen toe aan en blijven berusten bij Goals Arbeidsmarketing BV. Gebruik binnen het bedrijf en verveelvoudiging door de opdrachtgever in het kader van en binnen de grenzen van het doel van de door de opdrachtgever aan Goals Arbeidsmarketing BV gegeven opdracht, zijn uiteraard toegelaten.
2.     Goals Arbeidsmarketing BV zal, indien in overeenstemming met de exoneratie bepalingen van artikel 10 van deze voorwaarden, de opdrachtgever vrijwaren tegen aanspraken van derden, indien en voor zover de opdrachtgever door het gebruik van het geleverde inbreuk zou maken op enig recht van industriële of intellectuele eigendom. De opdrachtgever is verplicht in geval van een vordering van een derde Goals Arbeidsmarketing BV binnen 48 uur hierover schriftelijk te informeren en desgevraagd alle informatie te verschaffen en medewerking te verlenen die voor het voeren van verweer en/of schikking onderhandelingen noodzakelijk is.
3.     De opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het in opdracht vervaardigde dan het tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik. Is ter zake niets overeengekomen, dan geldt het eerste gebruik als overeengekomen.
4.     De opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot aanpassing van het in opdracht vervaardigde zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Goals Arbeidsmarketing BV.

Artikel 13. Aard en duur van de overeenkomst
1.     Goals Arbeidsmarketing BV behartigt de marketing- en communicatiebelangen van de opdrachtgever binnen de grenzen van de verstrekte opdracht. De opdrachtgever is niet gerechtigd zonder overleg met c.q. toestemming van Goals Arbeidsmarketing BV de overeengekomen werkzaamheden tevens door een derde te laten verzorgen. Evenmin is Goals Arbeidsmarketing BV gerechtigd zonder overleg met c.q. toestemming van de opdrachtgever overeenkomstige diensten te verlenen aan andere opdrachtgevers voor zover deze concurreren met de betrokken opdrachtgever.
2.     Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen, dan wel zulks uit de aard van de opdracht voortvloeit, geldt de opdracht van opdrachtgever aan Goals Arbeidsmarketing BV voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat beide partijen vanaf het moment dat de relatie zes maanden heeft geduurd deze kunnen opzeggen per aangetekend schrijven met inachtneming van een termijn van zes maanden.
3.     Gedurende de in het voorgaande lid genoemde termijn van zes maanden is de opdrachtgever verplicht de geldende honoreringsafspraak met Goals Arbeidsmarketing BV na te komen als ware er van opzegging geen sprake.

Artikel 14. Advertenties
1.    Advertenties worden door of in opdracht van Goals Arbeidsmarketing BV geplaatst op basis van een door de opdrachtgever aangeleverd mo­del/ontwerp of op basis van een door de opdrachtgever goedge­keurd ontwerp als door Goals Arbeidsmarketing BV gemaakt op basis van door de opdrachtgever aangele­verd materi­aal.
2.    Opdrachtgever staat ervoor in dat door hem aangeleverde ont­werpen respectievelijk door hem aangeleverd materiaal en de door hem gegeven aanwijzingen niet tot enig probleem zullen leiden op het terrein van intellectuele en industriële eigendom. Tot plaatsing zal eerst worden overgegaan nadat door de opdrachtgever een daartoe strek­kende opdracht is ondertekend. Het medium waarin de opdracht is uitgevoerd zal aan de opdrachtgever worden toegezon­den tezamen met de (eind)fac­tuur. Goals Arbeidsmarketing BV zal voorts handelen met inachtneming van de regelen voor het advertentie­we­zen 1990 als opgesteld door de Raad van Orde en Tucht voor het Advertentie­wezen te Amster­dam, welke voorwaarden op het plaatsen van adver­tenties derhalve eveneens van toepassing zijn.

Artikel 15. Bevoegde rechter
1.     Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, zullen, tenzij de kantonrechter ter zake van een zodanig geschil bevoegd is, uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de Goals Arbeidsmarketing BV gevestigd is, zulks met inbegrip van het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.